ثبت نام آنلاین

 
 
کلاس های فعال در این تاریخ به شرح جدول زیر می باشد.
نکته مهم: این صفحه ویژه عزیزانی است که قصد دارند برای اولین بار در کلاس های موسسه علوم و فنون کادوس شرکت کنند. 
نام دوره
هزینه دوره
مدت دوره
ساعت کلاس
پایان ثبت نام
ملاحظات
M1D (زبان انگلیسی)
630000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30
1402-05-31
پایان یافته
Intermediate(I3)
740000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:15تا 18:45
1402-05-31
پایان یافته
Elementary (E2)
740000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30
1402-05-31
پایان یافته
Elementary(E1)
740000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 17:15 تا 18:45
1402-05-31
پایان یافته
Beginner (B1)
740000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 19:00تا 20:30
1402-05-31
پایان یافته
Elementary(TE4)
700000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 17:15 تا 18:45
1402-05-31
پایان یافته
Elementary (TE3)
700000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30
1402-05-31
پایان یافته
Elementary (TE2)
700000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:15تا 18:45
1402-05-31
پایان یافته
Elementart (TE1)
700000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:15 تا 18:45
1402-05-31
پایان یافته
Starter (TS3)
700000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای شنبه و چهار شنبه 19 تا 20:30
1402-05-31
پایان یافته
Starter (TS1)
700000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 17:15 تا 18:45
1402-05-31
پایان یافته
TB2 (زبان انگلیسی)
700000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای شنبه و چهار شنبه 17:15 تا 18:45
1402-05-31
پایان یافته
TB1 (زبان انگلیسی)
700000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:15تا18:45
1402-05-31
پایان یافته
M2A (زبان انگلیسی)
630000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30
1402-05-31
پایان یافته
M1C (زبان انگلیسی)
630000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:15تا 18:45
1402-05-31
پایان یافته
M1B ( زبان انگلیسی)
630000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30
1402-05-31
پایان یافته
CH1 (زبان انگلیسی)
630000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:15 تا 18:45
1402-05-31
پایان یافته
TB1 (زبان انگلیسی)
700000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 19 تا 20:30
1402-03-31
پایان یافته
CH1 (زبان انگلیسی)
630000 تومان
2 ماه (15 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:15 تا 18:45
1402-03-31
پایان یافته
کاربری کامپیوتر سطح1 - ICDL1
1100000 تومان
12 جلسه 2 ساعته
روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 18:00
1402-04-15
پایان یافته
مراحل ثبت نام :
  • پرداخت آنلاین شهریه
  • تماس از طرف موسسه برای دریافت اطلاعات و مدارک تکمیلی  
  • انتظار برای تماس کارشناسان موسسه برای تعیین سطح