فضای آموزشی موسسه 19 فروردین 96
  کلاس‌های استاندارد آموزشی شامل سامانه‌های سرمایش، گرمایش، نور، صدا و انواع تجهیزات کمک آموزشی بصری فضای مناسب جهت مشاوره‌های آموزشی فضای پاسخگویی به متقاضیان فضای ویژه جهت انجام امور اداری و ثبت نام واحد انتشارات
واحد سنجش و ارزشیابی وب سایت سامانه پیام کوتاه اختصاصی