معرفی رتبه 8 آزمون وکالت سال 97کانون گیلان 25 فروردین 98
تینا قلیزاده رتبه 8 کانون وکلای گیلان در سال 1397  

معرفی رتبه 7آزمون وکالت سال 97کانون گیلان 25 فروردین 98
زهرا حقی رتبه 7 کانون وکلای گیلان در سال 1397  

معرفی رتبه 6آزمون وکالت سال 97کانون گیلان 25 فروردین 98
فرهاد شاهی شاوون رتبه 6 کانون وکلای گیلان در سال 1397  

معرفی رتبه 5آزمون وکالت سال 97کانون گیلان 25 فروردین 98
سعید نعمتی رتبه 5 کانون وکلای گیلان در سال 1397  

معرفی رتبه 4آزمون وکالت سال 97کانون گیلان 24 فروردین 98
مونا حمیده کامل رتبه 4  کانون وکلای گیلان در سال 1397  

معرفی رتبه 8 آزمون وکالت سال 96 کانون گیلان 21 خرداد 97
سمیرا زهرابی رتبه 8 کانون وکلای گیلان در سال 1396  

معرفی رتبه 7 آزمون وکالت سال 96 کانون گیلان 21 خرداد 97
صابر مهرنواز رتبه 7 کانون وکلای گیلان در سال1396

معرفی رتبه 6 آزمون وکالت سال 1396 کانون گیلان 21 خرداد 97
نازیلا توکلی رتبه 6 کانون وکلای گیلان در سال1396  

معرفی رتبه 4 آزمون وکالت سال 96 کانون گیلان 21 خرداد 97
معصومه لادمخی رتبه 4 کانون وکلای گیلان در سال 1396

معرفی رتبه 2 آزمون وکالت سال 1396 کانون گیلان 21 خرداد 97
فاطمه جباری رتبه 2 کانون وکلای گیلان در سال 1396

معرفی رتبه 1 آزمون وکالت سال 1396- کانون گیلان 21 خرداد 97
مهدی رحمانی رتبه 1 کانون گیلان در سال 1396  

معرفی رتبه 1 آزمون وکالت سال 1395 - کانون گیلان 27 فروردین 96
طناز میردامادی رتبه 1 کانون گیلان در سال 1395