اساتید دوره های آمادگی آزمون وکالت 20 فروردین 96
آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی اصول فقه استاد شب خیز حقوق جزا دکتر گلدوزیان حقوق مدنی دکتر ولدبیگی - استاد هاشمی
تجارت استاد رشیدی نسب