لازمه پیشبرد هدفهای هر سازمان داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه های شایستگی مدیران همه سازمان ها شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد، بنابراین نیاز کشور و سازمان آموزش و پرورش به مدیران آموزشی شایسته بیشتر احساس شده و اولویت می یابد.

لذا به منظور بهبود مدیریت در آموزش و پرورش کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا ازاین طریق مدیرانی با  بینشها، شناختها و مهارتهای لازم برای آموزش و پرورش کشورتربیت شوند.
دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دوره ای است که با موضوع و محتوای برنامه مشخص می گردد در این دوره مجموعه ای از دروس اصلی، و دروس تخصصی و پایان نامه ارائه می گردد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code