دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با هدف آماده ساختن دانشجویان شاغل در سازمن های دولتی جمهوری اسلامی ایران جهت احراز مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی تنظیم و تدوین گردیده است.

منظور این دوره موشکافی دقیق وظایف اساسی و تخصصی سازمانهای دولتی و بهبود و توسعه مهارت و استعدادهای دانشجویان در تشخیص و شناخت مسایل مدیریت ، نحوه گردآوری اطلعت مربوط ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنها ، بررسی راه حلهای ممکن در مورد مسائل ، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه ، کنترل و نهایتاً ارزیابی از نتایج می باشد.

به عبارتی دقیق تر اهداف این برنامه فراهم آوردن زمینه های رشد فردی و حرفه ای و توسعه توانایی دانشجویان برای تطبیق برنامه های سازمان با شرایط زمان و انعطاف پذیری با تغییرات و تحولات و در نهایت بالابردن کارایی و اثربخشی دستگاههای دولتی است.

گرایش های این رشته اعم از توسعه منابع انسانی ، طراحی سازمان های دولتی ، توسعه شهری و روستایی ، تحول ، بودجه و مالیه عمومی

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code