دوره کارشناسی ارشد پژوهش هنر یکی ازدوره های آموزش عالی است که هدف آن تشویق وترغیب تفکردرمقوله، هنر، رشد خلاقیت های هنری وارتقاء سطح بینش هنری درفرهنگ اسلامی است.
امید می رود با اجرای این دوره گامهای مؤثری درتقویت حوزه های آموزشی وپژوهشی هنر و تألیف وتصنیف درزمینه های هنری وجهت یابی وتصحیح حرکتهای هنری جامعه اسلامی برداشته شود. مقوله هنر، نبض فرهنگ هرجامعه پویاوغنی است وهویت ملی- اعتقادی- اجتماعی هرجامعه منسجم به وضوح درآثارهنری آن جامعه منعکس است.
ازاین روست که هنرومباحث هنری، در فرهنگ کهن و ریشه دار ایران، خصوصاً پس ازانقلاب اصیل اسلامی مورد هجوم جدی بیگانگان قرارگرفته است. ایجاددوره هایی که بتوانندزمینه سازتحقیق وتحقق آمال فرهنگی و احیاء هویت های اصیل جامعه در وادی حساس"هنر" باشد از اهمیت بسیار برخورداراست.
امید می رود با اجرای این دوره گامهای مؤثری درتقویت حوزه های آموزشی وپژوهشی هنروتألیف وتصنیف درزمینه های هنری وجهت یابی وتصحیح حرکت های هنری جامعه اسلامی برداشته شود.

مقوله هنر، نبض فرهنگ هرجامعه پویاوغنی است وهویت ملی- اعتقادی- اجتماعی هرجامعه منسجم به وضوح درآثارهنری آن جامعه منعکس است. از این روست که هنرو مباحث هنری، درفرهنگ کهن وریشه دار ایران، خصوصاً پس از انقلاب اصیل اسلامی مورد هجوم جدی بیگانگان قرارگرفته است. ایجاد دوره هایی که بتوانند زمینه سازتحقیق وتحقق آمال فرهنگی واحیاء هویت های اصیل جامعه در وادی حساس"هنر" باشد ازاهمیت بسیاربرخورداراست.
فارغ التحصیلان این رشته می توانند دردانشکده های هنر به تدریس اشتغال ورزیده ودرمراکزتحقیقات هنری نیزبه عنوان محقق متکفل کار تحقیقی شوند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code