حقوق خصوصی از قدیمی ترین رشته های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته هایی است که در سال های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می شود. در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می شود.
بر پایه این تقسیم بندی کلیه رشته های مرتبط با حقوق داخل کشور در یکی از دو گروه فوق قرار می گیرند، بنابراین حقوق خصوصی در معنای عام شامل کلیه رشته هایی است که قواعد حقوقی مورد بحث در آن ها ، روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می کند و حقوق عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص و دولت ها با یکدیگر است .

در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه های کشور به طور کلی به دو حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند. هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می شود ولی تاکید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است .
برنامه آموزشی این رشته بر اساس رهنمود ها و موافقت اصولی اعضاء محترم ستاد انقلاب فرهنگی سابق و سایر آئین نامه ها و مقررات آموزشی مربوطه تنظیم شده است. هدف از این دوره تربیت کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی همراه با بالا بردن سظح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی دانش آموختگان دوره کارشناسی توام با آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی است.
مشاغل زیر به طور مستقیم با این رشته ارتباط دارند و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این مشاغل ، بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد: وکالت-دادیار-کارشناس و مشاور حقوقی – سردفتر- استاد دانشگاه و پژوهشگر و...

چارت درسی رشته حقوق خصوصی
اصول فقه2-متون فقه2- آئین نگارش آراء قضایی – حقوق اسلامی تطبیقی –حقوق رقابت تجاری-قواعد فقه-داوری های بین المللی – حقوق دریایی –حقوق تجارت بین الملل-اجرای احکام و اسناد-حقوق مدنی 2- سمینار - پایان نامه

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code