روانشناسی عمومی یکی از شاخه های علوم انسانی است که اهم آن بیشتر صرف شناخت مسائل مربوط به روانشناسی و علل رفتارهای انسان و چگونی استفاده از روانشناسی در امر آموزش و پرورش و شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روانشناسی در مسائل روانی اجتماعی می باشد.

هدف عام از این برنامه ارائه معلومات و ایجاد مهارت های لازم در افرادی است که برای به عهده گرفتن فعلیت های آموزشی و پژوهشی سازمان ها و نهادهای جمهوری اسلامی در دانشگاه ها آماده می شوند. هدف خاص برنامه ، آماده سازی افرادی است که بتوانند مسئولیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها را در رشته ها و شاخه های روانشناسی به عهده گیرند.

دروس ارائه شده در ترم اول روانشناسی عمومی (دوره دانشپذیری)

بر اساس آخرین تغییرات منابع در دانشگاه پیام نور ، دروس ارائه شده شامل : روانشناسی عمومی پیشرفته ، روانشناسی رشد پیشرفته ، روانشناسی اجتماعی پیشرفته ، متون تخصصی بوده و آزمون پایان ترم دانشپذیری از همین دروس برگزار گردیده است.

چارت درسی رشته روانشناسی عمومی در ترم های بالاتر

روش های تحقیق پیشرفته ، انگیزش و هیجان ، نظریه های شخصیت ، روانشناسی کودکان استثنایی ، پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی روانی ، نظریه های یادگیری ، روانشناسی شناختی ، پایان نامه

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code