مدیریت کسب و کار سطح 3(گرایش بازاریابی) 28 فروردین 96
هدف دوره هدف دوره MBA در سطح تخصصی (گرایش بازاریابی) آشنا کردن افراد شرکت کننده با ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل تخصصی  مسایل کسب و کار در گرایش بازاریابی است. این گرایش به عنوان ابزاری قدرتمند مهارت های زیر را در شرکت کنندگان ارتقا می ...

مدیریت کسب و کار سطح 3 (گرایش عمومی) 28 فروردین 96
هدف دوره : هدف دوره MBA در سطح تخصصی (گرایش MBA عمومی) آشنا کردن افراد شرکت کننده با ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل تخصصی  مسایل کسب و کار در یک گرایش خاص است. شرکت کنندگان پس از گذراندن دروس سطح1 وسطح 2 ،  ...

مدیریت کسب و کار سطح 2 (MBA2) 27 فروردین 96
هدف دوره : هدف دوره MBA در سطح 2آشنا کردن افراد شرکت کننده با ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل مسایل کسب و کار است. شرکت کنندگان پس از گذراندن دروس سطح مقدماتی (سطح1) وارد  این سطح می شوند. در این سطح چالش های ...

مدیریت کسب و کار سطح 1 (MBA1) 27 فروردین 96
هدف دوره
هدف دوره MBA در سطح مقدماتی (سطح 1) آشنا کردن افراد شرکت کننده با مفاهیم و اصول پایه ای مدیریت است. علاوه بر این،اصول و روش های اولیه تجزیه و تحلیل مدیریتی برای روبرو شدن با مسایل پیچیده دنیای واقعی تجارت به ...