سوابق تدریس :

 1. مدرس و استاد دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی و آزاد استان گیلان
 2. دارای مجوز تدریس و کد در دانشگاه های پیام نور استان گیلان
 3. دارای مجوز تدریس و کد شناسنامه در دانشگاه های آزاد اسلامی
 4. تدریس درس کاربرد حسابداری در کامپیوتر و درس حسابداری میانه 1 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر در نیمسال اول 93-92
 5. تدریس درس حسابداری صنعتی 1 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال در نیمسال اول 93-92
 6. تدریس درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری و درس حسابرسی 1 و درس پروژه مالی و کارآموزی در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر در نیمسال دوم 93-92
 7. تدریس درس حسابداری صنعتی 1 و درس حسابداری صنعتی 2 و درس اصول حسابداری 2 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال در نیمسال دوم 93-92
 8. تدریس درس اصول حسابداری 3 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر در تابستان 93
 9. تدریس درس اصول حسابداری 3 و درس حسابرسی 2 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر در نیمسال اول 94-93
 10. تدریس درس حسابداری پیشرفته 1 و درص اصول حسابداری1 و درس حسابداری صنعتی 3 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهران در نیمسال اول 94-93
 11. تدریس درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر در نیمسال دوم 94-93
 12. تدریس درس حسابداری صنعتی 1 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال در نیمسال دوم 94-93
 13. تدریس درس حسابداری پیشرفته 1 و درس قوانین مالیاتی و درس حسابرسی 2 و درس اصول حسابداری 2 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهران در نیمسال دوم 94-93
 14. تدریس در اصول حسابداری 1 در دانشگاه پیام نور واحد رست در نیمسال دوم 94-93
 15. تدریس درس حسابرسی 2 در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صومعه سرا در نیمسال دوم 94-93
 16. تدریس درس حسابرسی 2 در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صومعه سرا در تابستان 94
 17. تدریس درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی در دانشگاه پیام نور واحد رشت در نیمسال اول 95-94
 18. تدریس درس حسابداری پیشرفته 1 و درس حسابرسی 1 در دانشگاه پیام نور واحد انزلی در نیمسال اول 95-94
 19. تدریس در امور مالی بین الملل و درس سرمایه گذاری در بورس در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهران در نیمسال اول 95-94
 20. تدریس درس اصول حسابداری 3 و درس حسابرسی 1 و درس کارآموزی و پروژه در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر در نیمسال اول 95-94
 21. تدریس درس حسابداری صنعتی 2 و درس حسابداری میانه در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال در نیمسال اول 95-94
 22. تدریس درس حسابداری میانه و درس پروژه مالی در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صومعه سرا در نیمسال اول 95-94
 23. تدریس درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی در دانشگاه پیام نور واحد رشت در نیمسال دوم 95-94
 24. تدریس درس حسابداری صنعتی 1 و درس حسابداری میانه در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال در نیمسال دوم 95-94
 25. تدریس درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهران در نیمسال دوم 95-94
 26. تدریس درس مباحث جاری در حسابداری و درس پژوهش عملیاتی 1 و درس کارآموزی و پروژه در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر در نیمسال دوم 95-94
 27. تدریس درس حسابرسی 2 و درس پروژه مالی در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صومعه سرا در نیمسال دوم 95-94
 28. تدریس درس حسابداری میانه 1 و درس حسابداری میانه 2 در دانشگاه پیام نور واحد انزلی در نیمسال دوم 95-94
 29. تدریس درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری و درس حسابداری پیشرفته 2 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سردار جنگل در نیمسال او 96-95
 30. تدریس درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی در دانشگاه پیام نور واحد رشت در نیمسال اول 96-95
 31. تدریس درس حسابداری صنعتی 2 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال در نیمسال اول 96-95
 32. تدریس درس حسابرسی 2 در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صومعه سرا در نیمسال اول 96-95
 33. تدریس درس حسابداری میانه و درس کارآموزی و پروژه در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر در نیمسال اول 96-95
 34. تدریس درس حسابرسی و درس حسابداری صنعتی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی آزاد بسیج دانشجویی استان گیلان
 35. تدریس درس حسابرسی و درس حسابداری صنعتی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی آزاد پارسه رشت
 36. تدریس درس حسابرسی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد و درس حسابداری صنعتی برای کنکور کاردانی به کارشناسی در موسسه مدرسان شریف رشت
 37. تدریس درس حسابرسی و حسابداری صنعتی برای کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد در موسسه آموزشی مهرآزما تهران
 38. تدریس درس حسابرسی برای کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد در موسسه آموزشی نور میهن تهران
 39. تدرس درس حسابابرسی و درس حسابداری صنعتی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی آزاد مهرنیکان رشت
 40. تدریس درس حسابداری صنعتی و درس حسابرسی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد و دروس تخصصی و دانشگاهی حسابداری و دروس فنی و حرفه ای در موسسه آموزش عالی آزاد ماهان رشت
 41. تدریس درس حسابداری صنعتی و درس حسابرسی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی آزاد نصیر استان گیلان
 42. تدریس درس حسابرسی و درس حسابداری صنعتی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی آزاد سنجش و دانش رشت
 43. تدریس درس حسابداری صنعتی و درس حسابرسی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی آزاد کادوس گیلان رشت
 44. تدریس درس اصول حسابداری برای کنکور فراگیر کارشناسی حسابداری در موسسه آموزش عالی آزاد مهرنیکان رشت
 45. تدریس درس حسابرسی پیشرفته برای کنکور فراگیر کارشناسی ارشد حسابداری در موسسه آموزش عالی آزاد کادوس گیلان رشت
 46. تدریس درس حسابرسی پیشرفته برای کنکور فراگیر کارشناسی ارشد حسابداری در موسسه آموزشی نگاره
 47. تدریس درس حسابرسی پیشرفته برای کنکور فراگیر کارشناسی ارشد حسابداری در موسسه آموزش عالی آزاد مهرنیکان رشت
 48. تدریس دروس تخصصی و دانشگاهی حسابداری و دروس فنی و حرفه ای در موسسه آموزش عالی آزاد کادوس گیلان رشت
 49. تدریس دوره های کوتاه مدت حسابداری و مدیریت MBA در موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس رشت
 50. تدریس خصوصی دروس تخصصی و دانشگاهی حسابداری

 

سوابق اجرایی : 
1. برگزار کننده و مجری طرح حسابداری کاربردی ویژه بزار کار در مجتمع فنی ماهان رشت

2. کمک حسابرس در موسسه حسابرسی صدر تهران و نماگر حساب تهران

3. حسابدار و صندوق دار بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر رشت

4. تصویب و تدوین دوره های آموزش عالی آزاد « حسابداری مقدماتی » و « حسابداری پیشرفته» « حسابداری مالی» و « حسابداری کسب و کار» در موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس تحت نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری

5. حسابدار و عضور و مدرس دروس حسابداری موسسه حسابداری رایان حسابدار شمال

6. برگزاری دوره اصول و فنون برنامه ریزی با رویکرد مالی در سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی (32ساعت)

7. برگزاری دوره حسابرسی و مدیریت اموال در کمیته امداد امام خمینی (ره) (24 ساعت)

 

 

توانایی تدرس در دروس :

1. اصول حسابداری 1 ، 2 و 3

2. حسابداری صنعتی 1 ، 2 و 3

3 حسابداری میانه 1 و 2

4. حسابداری پیشرفته 1 و 2

5. حسابداری مالیاتی

6. حسابرسی 1 و 2

7. زبان تخصصی 1 و 2

8 حسابداری دولتی

9. مباحث جاری در حسابداری

10. مدیریت مالی 1 و 2

11. کنکور فراگیر کارشناسی پیام نور

12.حسابرسی برای کنکور کاردانی به کارشناسی

13. کنکور فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

14. حسابرسی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد

15. حسابداری صنعتی برای کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد

16. دروس فنی حرفه ای مانند حسابداری مقدماتی ، حسابداری صنعتی و ...

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد